Generelle vilkår og betingelser for alt som har med kjøp, salg, leie og lån av våre produkter og tjenester. Åpne siden i ny fane.

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp over Internett.

Innledning

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet.

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så lenge det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger er Sola Brett og Vannsportforening (SBF). Postadresse: c/o Christian Middelthon, Trysil-Knuts gate 14, 4021 Stavanger. E-post: sola.brettseilerforening@gmail.com. Telefon 92071221. Org.nr: 980 435 350, og betegnes i det følgende som selger/selgeren. Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger ikke har informert om før kjøpet gjøres, skal kjøper ikke bære.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betaling

5.1. Betaling ved varekjøp

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes. Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak. Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

5.2. Løpende betalinger og abonnement

Hvis kunden har valgt et produkt, vare eller tjeneste som har en løpende betaling eller et abonnement, er det kundens ansvar å avslutte abonnementet minimum 48 timer før påfølgende periode begynner. Dette gjøres ved å logge inn på “min side” på websiden hvor den påløpende betalingen kan stoppes. Alternativt kan kunden ta direkte kontakt med kjøper minimum 48 timer før påfølgende periode har startet og be om at den løpende betalingen stoppes eller abonnement avsluttes. Det foreligger ingen bindingstid, men heller ingen tilbakebetaling hvis kunden avslutter sin løpende betaling etter at ny betalingsperiode er påbegynt.

6. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller kjøpers representant, har overtatt, mottatt eller fått tilgang til produktet i henhold til avtalen. Hvis kjøpet gjelder et varekjøp og leveringstidspunkt ikke fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen/tjenesten skal leveres hos kjøperen med mindre annet fremgår for det aktuelle produktet.

7. Risikoen for produktet

Risikoen for produktet som kjøpes, lånes eller leies går over på kjøper når kjøper, eller kjøpers representant, har mottatt eller har ansvaret for produktet som er levert i tråd med punkt 6.

8. Avbestilling og angrerett

8.1. Avbestilling av kurs, arrangement og andre tjenester

Se egne vilkår og betingelser under eget tema/avsnitt på denne websiden for avbestilling, ombooking og utsettelse av det aktuelle produkt.

8.2. Angrerett ved kjøp av varer

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen eller tjenesten i henhold til angrerettloven. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag. Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

 • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
 • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
 • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt  tilbake.

9. Forsinkelse og manglende levering – kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelseheve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren. Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse. Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet. Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende. Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

10. Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år. Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren. Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig til oss.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske  utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18  år.

12. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

13. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

14. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23400500 eller www.forbrukerradet.no. Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

Ved bestilling og deltakelse på kurs gjelder følgende tillegg til våre generelle salgsbetingelser:

Bestilling

Betingelsene gjelder alle personer som bestiller og betaler kurset på våre websider. Vilkårene gjelder også ved direkte bestilling via telefon eller e-post hvor det er avtalt at kurset kan betales eller faktureres i etterkant. Betingelsene gjelder fra det tidspunkt bestillingen bekreftes skriftlig eller muntlig av oss som selger / arrangør.

Avbestilling

Ved avbestilling av kurs som er betalt på web frem til 2 uker før refunderes 95% av det innbetalte beløpet, hvorav de resterende 5% går til dekning av transaksjonskostnader. Ved avbestilling mellom 2 og 1 uke før refunderes 50%. Avbestilling etter dette refunderes ikke.

Ombooking

Ombooking av kurs til ny dato kan foregå frem til 48 timer før det aktuelle starttidspunktet uten ekstra kostnad. Etter dette og frem til 12 timer før tilkommer et gebyr på kr.250,- pr. person og hvis gruppe på 4 personer eller mer kr.1000,- for hele gruppen hvis det ikke er inngått en særskilt avtale. Hvis gruppe har bestilt ekstra tjenester utover et vanlig kurs kommer eventuelle kostnader for disse tjenestene i tillegg. Ombooking senere enn 12 timer før er normalt ikke mulig hvis kurset ikke må utsettes grunnet ugunstige værforhold eller annet.

Værforbehold

Hvis været er for dårlig eller ugunstig til å gjennomføre kurset vil det utsettes. Alle deltakere vil i så tilfelle få beskjed på den e-mail de registrerte ved bestillingen av kurset, i god tid før kurset starter og senest 2 timer før kursstart. Deltakerne får da mulighet til å velge en ny dato av de som er ledige på vår webside. Valg av nytt kurs må gjøres innen 2 uker og må foregå det inneværende år.

Forbehold antall deltagere

Hvis det ikke er påmeldt det minimum antall deltakere som er oppgitt for det aktuelle kurset innen 24 timer før kurset starter, kan det medføre at kurset utsettes eller avlyses. Hvis kurset avlyses vil kjøper / kursdeltager få beskjed senest 12 timer før kurset skulle ha starter og få hele beløpet tilbakebetalt. Hvis kurset utsettes vil kjøper / kursdeltager få beskjed senest 12 timer før kurset skulle ha startet og mulighet å velge ny dato.

Ved bestilling og deltakelse på arrangementer gjelder følgende tillegg til våre generelle salgsbetingelser:

Bestilling

Betingelsene gjelder alle personer som bestiller og betaler for det aktuelle arrangementet de bestiller på våre websider.

Avbestilling

 • innen 2 måneder før, refunderes 95%
 • mellom 2 måneder og 2 uker før, refunderes 75%
 • mellom 2 uker og 48 timer før, refunderes 50%
 • senere enn 48 timer før, ingen refusjon

Avbestilling må foregå skriftlig til oss på email og være bekreftet av oss innen de gjeldende frister.

Avbestilling ved sykdom

Det er ikke mulig å få refundert beløpet grunnet sykdom eller annet, fordi vi/arrangør har løpende utgifter i forhold til det antall som har kjøpt billett.

Utsettelse eller kansellering ved dårlige værforbehold

Arrangøren er den som avgjør om arrangementet må utsettes eller kanselleres hvis værforholdene er for dårlige til at arrangementet kan gjennomføres på en god og/eller sikker måte. Arrangørens prosedyrer er som følger for utendørsarrangementer at været og forholdene sjekket 48 timer før. Hvis behov for utsettelse eller kansellering vil alle deltagere får melding på e-post senest 46 timer før.

Utsettelse ved få deltakere

Hvis arrangør ikke har fått tilstrekkelig med påmeldte deltagere, kan arrangementet bli kansellert. Hver deltager vil da få returnert 100% av sin betaling.

Foto og video

Hvis ikke deltaker gir instruktør beskjed ved fremmøte om annet, gir deltaker aksept for at arrangør kan ta bilder og video til bruk i egen markedsføring. Det er viktig å påpeke at alle bilder / video vil bli gjennomgått kontroll, slik at bilder hvor deltaker ikke «ser bra ut» vil bli slettet. Navngivelse på personer vil kun bli benyttet ved tillatelse av den enkelte.

Medlemsavgift

For tilgang til foreningen og grunnleggende tjenester på websiden påløper en medlemsavgift. Avgiften kan endres av årsmøtet eller ved ekstraordinært årsmøte som deretter sender ut informasjon om ny avgift. Ved betalt avgift for inneværende kalenderår vil det ikke påløpe ekstra avgift om denne økes ved senere anledning det inneværende år.

Medlemskapets varighet og oppsigelse

Medlemskapet har den varighet som oppgitt ved betaling og fornyes årlig av medlemmet selv. Medlemmet må selv kansellere sitt medlemskap, dersom dette er et løpende abonnement. Dette gjøres under «Min konto» på websiden (krever at kjøper/medlemmet er innlogget). Kansellering av en eventuell automatisk fornyelse kan gjøres umiddelbart etter betaling. Tilbakebetaling av medlemsavgift etter at ny periode er påbegynt er ikke mulig.

Betingelser for leie og lån av utstyr

Generelt

For utstyr som lånes eller leies, er leietaker ansvarlig for å levere tilbake utstyret i samme stand og montert/demontert slik som da dette ble hentet. Utstyret skal være rengjort for sand/gress/annet. Vann i “vannlommer” må være tømt ut.

Skader på utstyr

Hvis skader på utstyret oppstår under lån eller leie, er låne/leietaker ansvarlig for å gi utleier umiddelbar beskjed. For å kompensere for at vi (utleier) påføres en god del kostnader hvert år for skadet utstyr, har vi besluttet å innføre et gebyr. Dette betyr at leietaker (eller den som låner utstyr) som enten er uheldig eller grunnet uvettig bruk og dermed ødelegger noe, må da betale for reparasjon men maks kr.1000,-. Hvis beløpet er over dette, dekkes det resterende beløp av utleier/klubben.

Kontroll før og etter

Leietaker er ansvarlig for å kontrollere alt utstyr både før og etter bruk for skader, feil eller mangler. Hvis skader, feil eller mangler er funnet før bruk må utstyret ikke brukes. Vennligst gi beskjed til styret eller materialansvarlig hvis skader, feil eller mangler oppdages.

 1. Hvis du som leietaker får adgang/tilgang til utstyrslageret med adgangskode, er du ansvarlig for å låse døren etter deg ved å sette koden på “0000” eller et vilkårlig tall når du låser.
 2. Den som låser opp er ansvarlig for å låse alt etter seg, alternativt gi ansvaret til en annen med samme tilgang ved at dere kommunisere dette tydelig mellom dere.
 3. Kun den personen som har betalt for leie har tillatelse til å bruke utstyret, fremlån eller fremleie er forbudt.
 4. Dører skal alltid holdes lukket når du er ute på vannet. Er du alene og skal langt unna, skal dører låses og nøkkel legges tilbake i nøkkelboks slik at andre som kommer har tilgang.
 5. Brudd på betingelser og ordensregler vil medføre utestengelse og erstatning hvis medlemmet har opptrådt uaktsomt.

Adgang til utstyret

Overvåkingskamera

Vi har montert overvåkingskameraer i noen av våre utstyrsboder for å sikre mot tyveri og skader. Hvis dette er gjort vil det henge et skilt om dette på oppslagstavlen innenfor døren. Hvis overvåkingskamera er satt opp må boden ikke benyttes til garderobe eller annet enn å hente ut og legge inn utstyret.

Ordensregler

 1. Alle som har tilgang til utstyret er pliktet å rydde etter seg og bidra til å holde det ryddig som gir trivsel for alle. Søppel skal tas med hjem og kastes der.
 2. Utstyr skal settes på plass samme sted og måte som da det ble hentet ut.
  Utstyr som må rigges opp før bruk skal rigges ned etter bruk.
 3. Sørg for at vann som ligger i vannlommer på utstyret tømmes før utstyret settes inn i boden.

Sikkerhet

Hvis du er usikker og trenger instruksjon for hvordan rigge opp/ned utstyr, samt hvordan bruke og behandle utstyret på en sikker og forsvarlig måte, anbefaler vi et av våre kurs.

Hafrsfjord er en ganske sikker plass for vannsport. Du må uansett tenke på vindretning og vindstyrke når du går utpå, slik at du vet hvordan komme deg til land og tilbake til utgangspunktet. Har du ingen eller lite erfaring, anbefaler vi et kurs først.

Husk å kle deg riktig med våtdrakt/annet etter været og temperatur i sjøen. Hvis du blir liggende i sjøen å drive over til andre siden av Hafrsfjord når det er kaldt, må du være sikker på at tykkelsen på drakt, sko og evt. hansker og hette er bra nok.

Leiebetingelser for utstyrsplass

1. Leiens varighet

Leie gjelder pr. sesong, altså kalenderår. Prisen er pr. utstyrsplass.

2. Orden- og sikkerhetsregler

 1. Døren til lagerplassen skal alltid låses når du er ute å seiler og ikke har kontroll med hva som skjer på land.
 2. Om du ikke kjenner vedkommende som går inn/ut av utstyrslageret, plikter dere å hilse på hverandre med fullt navn slik at dere vet hvem hverandre er og kan evt. sjekke på listen at vedkommende har adgang. Dette er et tiltak for å sikre mot uvedkommende og for å bli kjent med hverandre.
 3. Husk å “nullstill” kodelåsen når du låser (hvis nøkkelboks eller heneglås med kode).
 4. Ikke gi koden til andre du ikke vet hvem er.
 5. Sørg for å sope/svabre fukt/skitt/støv ved jevne mellomrom slik at det ser innbydende ut for alle.
 6. Hvis det ikke finnes en oversikt over plassnummer og navn ved inngangsdøren, vennligst bruk en tusj eller annet til å skrive navnet ditt på brettplassen.
 7. Alt utstyr SKAL merkes med navn eller annet, slik at det er enkelt for andre å vite hvem som eier hva.

3. Forsikring

SBF har ikke mulighet å forsikre annet utstyr enn det som selv eies av SBF. Hver leietaker må selv sørge for egen forsikring om det er ønskelig. Ønsker du ekstra sikkerhet kan du evt. velge å låse utstyret ditt fast på en eller annen måte.


Generelt

Disse vilkårene gjelder for bruk av SBF (Sola Brett og Vannsportforening) sine tjenester, webside og alle tilknyttede websider underlagt surfers.no som tjenesteleverandør samt mobil-applikasjoner og alle andre plattformer vi velger å benytte for tilgjengeliggjøring av vår tjenester.
Bruk av våre websider forutsetter at du aksepterer disse vilkårene. Du aksepterer vilkårene ved å opprette en brukerprofil, enten den er gratis eller betalt, eller på annen måte ta våre tjenester i bruk.
Disse vilkårene vil bli oppdatert fra tid til annen uten dette blir varslet særskilt med mindre endringene har vesentlig betydning for brukerbetingelsene.
Den til enhver tid gjeldende versjonen av vilkårene finner du på denne siden.

Registrering av bruker/kunde

For å bruke tjenestene på våre websider må du oppfylle følgende betingelser:
a) Du er 13 år eller eldre
b) Du er enig i at det er ditt ansvar å holde passordet til din konto hemmelig, samt å kontrollere at ikke din egen konto blir misbrukt på noen måte.
c) Du forstår at din konto er personlig, og ikke kan brukes av noen andre, heller ikke med din muntlige eller skriftlige tillatelse.

Websidens innhold


A) All tekst og alle bilder og andre medier som er tilgjengelige på våre websider tilhører foreningen og vil kunne være kopi beskyttet av sine respektive rettighetshavere, og kan ikke benyttes under noen omstendigheter uten skriftlig tillatelse med mindre annet fremgår uttrykkelig.
B) Det er ikke lov å overvåke, kopiere eller innsamle informasjon fra våre plattformer gjennom bruk av ”spider”, ”robot” eller ”scraper», verken automatisk eller manuelt, uten skriftlig tillatelse.
C) Det er ikke tillatt å forsøke å ”hacke” eller teste sikkerheten eller konfigureringen på noen av våre plattformer.
Å forsøke, eller å faktisk få tilgang til data som ikke er ment for sluttbrukere er ikke tillatt, enten som et resultat av egne handlinger, eller som et resultat av hendelser utenfor vår kontroll. Brukere som opplever at de har tilgang til slik informasjon som de ikke skal ha tilgang til plikter å melde fra til oss om dette.
Du aksepterer at det kan være forstyrrelser i plattformens funksjonalitet som fører til at hele eller deler av vår tjeneste er utilgjengelig i perioder. Du aksepterer videre at dette kan være resultat av hendelser både innenfor og utenfor vår kontroll, inkludert, men ikke begrenset til, oppdateringer eller teknisk vedlikehold.

Din konto og profil

Hver bruker kan kun opprette én personlig konto. Brukeren er selv er ansvarlig for sikkerheten omkring sin konto, for eksempel å påse at ikke passordet kommer på avveie og at ikke andre gis tilgang til kontoen. Vi er ikke ansvarlig for tap eller ulempe som følge av misbruk av din konto.
Dersom du oppgir uriktig info under registreringsprosessen eller senere, forbeholder nbk.no seg retten til å stenge kontoen og eventuelt kreve erstatning for økonomisk tap eller kostnader som har påløpt som følge av dette.

Linker til andre sider

Websiden kan inneholde linker til andre nettsider som ikke er eid eller kontrolleres av foreningen. Vi er ikke ansvarlige for innholdet på disse sidene eller bruken av disse.

Personopplysninger

Vi respekterer din rett til personvern, og all behandling av personopplysninger skjer i henhold til norsk personvernlovgivning og i samsvar med vår alminnelige personvernerklæring. Se egen side for informasjon om vår personvernerklæring.
Ved registrering av bruker på vår webside vil du bli bedt om å samtykke til vår behandling av personopplysninger som beskrevet i personvernerklæringen. Dette omfatter opplysninger som du selv gir oss i forbindelse med registering mv., samt informasjon om din bruk av tjenesten. Dette omfatter også spørsmål og svar knyttet til bruk av interaktive tjenester som tilbys.
Dersom du har registrert en brukerkonto på vår webside vi kunne behandle personopplysninger om deg for å levere, forbedre og videreutvikle våre tjenester. Vi behandler også aktuelle personopplysninger for å kunne gi deg tilbud, anbefalinger og innhold tilpasset ditt bruksmønster, til statistisk analyse og for å begrense misbruk av tjenestene.
Vi selger ikke personopplysninger til tredjepart, og vi videreformidler heller ikke slik informasjon til tredjepart ut over hva som fremgår av personvernerklæringen.

Litt om cookies

Våre nettsider benytter informasjonskapsler (cookies), som de fleste andre nettsider, og i henhold til norsk lovgivning. En cookie er data som lagres i din nettleser for at nettsiden skal kjenne deg igjen fra side til side og fra besøk til besøk.
Vi bruker cookies for å spore statistikk på nettsiden. Det er viktig for oss slik at vi kan få en bedre forståelse av hvordan våre tjenester blir brukt. Denne informasjonen gir oss derfor et viktig grunnlag for å forbedre kundeopplevelsen for våre brukere.
Om du ønsker å unngå bruk av cookies kan du stille inn din nettleser til ikke å akseptere cookies automatisk. Se nettleserens hjelpesider for innstillinger. Ved å bruke tjenesten samtykker du til bruk av informasjonskapsler.

Immaterialle rettigheter

Alt innhold på vår webside, tilhørende nettsteder og app’er mv., inkludert varemerket foreningen representerer, er foreningen sin eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, tekster, datakode, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på nettsted og/eller app under enhver omstendighet ikke kan kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra styret i foreningen.

Du kan ikke videreselge informasjon fra vår webside eller på annen måte utnytte denne til andre formål enn hva som kommer frem av disse alminnelige vilkår uten skriftlig samtykke fra styret i foreningen.

Sosiale medier og informasjonsdeling

Der vi lar våre brukere dele, kommentere, stille spørsmål eller på annen måte kommunisere med ressurspersoner og andre, er hver enkelt bruker ansvarlig for innholdet, og vi verken støtter eller er medvirkende til hva som skrives av våre brukere og av andre.
Vi oppfordrer alle brukere til å unnlate å gjøre sensitiv informasjon tilgjengelig på våre tjenester (navn på barn/bilder og/eller informasjon om helseopplysninger eller behandling).
Våre interaktive tjenester kan ikke under noen omstendighet brukes til markedsføring av produkter/tjenester, verken direkte eller indirekte.
Hver bruker er også selv ansvarlig for å sette seg inn i hvem andre som kan se informasjonen som skrives, og legger inn kommentarer på eget ansvar. Det er ikke lov til å skrive kommentarer i andres navn eller benytte falskt navn. Vi forbeholder oss retten til å fjerne eller skjule kommentarer uten å oppgi grunn der hvor dette er innenfor våre krav til brukerprofiler på sosiale medier. Kommentarer som oppfattes som reklame eller som for øvrig har krenkende eller støtende innhold vil fjernes umiddelbart. Enhver form for «trolling» (mobbing, nedsettende omtale av enkeltpersoner eller institusjoner) er forbudt og vi forbeholder oss retten til å fjerne alt innhold som vurderes som støtende eller krenkende kan fjernes umiddelbart. Ved alvorlig eller vedvarende brudd på reglene vil vi kunne si opp kundeforholdet med den/de brukere det gjelder med umiddelbar virkning.
Det er ikke lov til å legge ut kopi beskyttet materiale på våre sider. Innhold som krenker tredjeparts rettigheter, vil bli fjernet så snart vi får melding om dette uten at dette nødvendigvis på forhånd forelegges for brukeren som har gjort innholdet tilgjengelig.

Ansvarsbegrensninger m.v.

Vi vil til enhver tid gjøre alt vi kan for å sikre at våre brukere får stabil tilgang til tjenesten i samsvar med tjenestebeskrivelsen. Vi kan imidlertid ikke gi noen form for garanti for nytteverdi eller effekt av de tips og verktøy som vi gir brukere tilgang til. Det må også regnes med driftsavbrudd av kortere eller lengre varighet, men vi vil forsøke å rette alle feil så snart vi blir gjort kjent med disse. Dersom du opplever problemer med bruk av tjenesten ber vi om at du sender oss et varsel på e-post.
Selv om vi gjør vårt beste for å sikre kvaliteten på det materialet vi gjør tilgjengelig, kan vi heller ikke garantere at alle opplysninger er korrekte og fullstendige i alle henseender. Hver enkelt bruker må derfor gjøre en selvstendig vurdering av situasjonen for sitt barn, og om nødvendig oppsøke eksperthjelp eller hjelp hos helsepersonell. Foreningen er ikke under noen omstendighet ansvarlig for hvordan våre brukere velger å benytte informasjonen som vi har gjort tilgjengelig. Informasjonen som publiseres av oss må under ingen omstendighet erstatte ordinær diagnostisering eller behandling basert på klinisk forsvarlige prinsipper og vurderinger av kvalifisert helsepersonell. Vi fraskriver oss derfor ethvert ansvar for medisinsk diagnostisering eller behandling, eller mangel på sådan, herunder skade eller tap knyttet til dette, basert på den informasjonen vi har gjort tilgjengelig for våre medlemmer og websidens brukere.